Wiercenie studni przydomowej do podlewania trawników
Wiercenie studni dla potrzeb domu jednorodzinnego
Wykonywanie filtra
Przygotowanie przed zapuszczeniem agregatu pompowego z dyszami do czyszczenia filtra
Transport sprzętu i montaż urządzenia
Trójnóg metalowy z wyciągiem elektrycznym
Zęby czerpaka
Odsysanie zasypu z dna
Zapuszczanie agregetu inżektorowego
Uzbrajanie agregatu inżektorowego
Pompa do wody brudnej
Dysza pionowego płukania
Czerpak do usuwania zasypu pod wodą
Mechaniczne skręcanie rur okładzinowych
Urządzenie hydrauliczne do wyciągania i wciskania rur okładzinowych
Pompowanie oczyszczające piezometru z wykorzystaniem agregetu prądotwórczego
Złożony wstępnie piezometr przed zapuszczeniem go do otworu
Elementy zamka zabezpieczającego głowicę piezometru
Widok głowicy piezometru
Opracowania geologiczne
Opracowania geologiczne
Opracowania geologiczne
Opracowania geologiczne
Hydrodynamiczne czyszczenie filtra
Dawkowanie odczynników chemicznych

mgr inż Władysław Jastrząb  36-072 Świlcza 79a  woj. podkarpackie
telefon / fax 017-8560605    tel.kom.602872437   e-mail geowod@wp.pl/
http://geowod.com

  Stronę odwiedziło     osób

Firma oferuje wszelkiego rodzaju prace w zakresie hydrogeologii, geologii inżynierskiej, geologii złożowej, gospodarki wodnej, wiertnictwa na obszarze województwa podkarpackiego

Specjalizuje się w wykonywaniu:

  1. Studni wierconych
  2. Regeneracji studni wierconych
  3. Regeneracji studni kopanych
  4. Piezometrów dla monitoringu wód podziemnych
  5. Projektów, dokumentacji, ekspertyz hydrogeologicznych, operatów wodnoprawnych,  projektów stref ochronnych ujęć wody podziemnej

Studnie wiercone

        Wiercenia możemy wykonywać do głębokości 30 m w warunkach ograniczonej przestrzeni (małe przydomowe działki w zabudowie miejskiej). Taką możliwość dają posiadane przez nas urządzenia wiertnicze WH-1 na samochodach terenowych UŁAZ. Dzięki zmodernizowaniu urządzeń wiertniczych, zastosowaniu często prototypowych narzędzi i bardzo sprawnego sprzętu do uzdatniania filtra i pompowania oczyszczającego, termin wykonania i przepompowania studni najczęściej ogranicza się do 2 – 3 dni. Krótkie pompowanie pomiarowe pozwala na ustalenie wydajności eksploatacyjnej studni i umożliwia pobranie reprezentatywnej próby wody do badań laboratoryjnych.

        Do filtrowania stosujemy wysokociśnieniowe rury PCW średnicy 160 z atestem do wód pitnych, obsypka filtracyjna bardzo dobrej jakości sprowadzana jest z rejonu doliny Odry.
Ceny netto wahają się w zależności od warunków geologicznych i terenowych od 300 do 350 zł za 1 m odwierconej studni.
        Dla minimalizacji kosztów w warunkach gdy istnieje prawdopodobieństwo braku warstwy wodonośnej wiercimy otwór rozpoznawczy małośrednicowy, którego cena wynosi od 100 do 150 zł/m. O ile otwór potwierdzi występowanie warstwy wodonośnej poszerza się go i filtruje. W takim przypadku kosztu otworu wstępnego nie bierze się pod uwagę przy rozliczeniu końcowym. Przy braku wody koszt wiercenia ogranicza się do wykonanego otworu próbnego.

Dla celów poglądowych, poniżej przedstawiono schemat wykonywanych przez nas studni wierconych.

Poglądowy rysunek wykonywanych przez nas studni

Powrót do początku

Regeneracja studni wierconych

        Wykonujemy skuteczną i sprawdzoną w praktyce specjalistyczną regenerację studni wierconych szczególnie na dużych ujęciach wodociągowych.
        Przed rozpoczęciem regeneracji bazując na odpowiednio wykonanym pompowaniu wielostopniowym jesteśmy w stanie prognozować wydajność poregeneracyjną.
        Stosujemy własne sprawdzone i bezpieczne receptury na odczynniki do regeneracji biologicznej i chemicznej. Czyszczenie hydrodynamiczne i usuwanie zasypu wykonujemy prototypowymi lub zmodyfikowanymi urządzeniami gwarantującymi dużą skuteczność i bezpieczeństwo. Jesteśmy w stanie wydobyć ze studni prawie wszystkie utopione w niej przedmioty. W razie potrzeby wykorzystujemy posiadaną kamerę podwodną.

        Czynności regeneracyjne powtarzamy do czasu uzyskania maksymalnej sprawności studni co badane jest po każdym zabiegu przez wykonywanie pompowania wielostopniowego i przetwarzanie danych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego.
Czas trwania regeneracji jednej studni ok. 1 miesiąca, koszt netto ok. 6000 zł.

Powrót do początku

Regeneracja studni kopanych

Metoda z powierzchni, przy wykorzystaniu czerpaka mechanicznego i zestawu pomp usuwa się ze studni zasyp i utopione przedmioty.

        Pozostawienie w studni w czasie robót regeneracyjnych słupa wody stwarza przeciwciśnienie i zapobiega podnoszeniu się dna w wyniku napływu gruntu z poza studni. W końcowej fazie prac studnia jest płukana i chlorowana

        Po chlorowaniu prowadzone jest pompowanie oczyszczające do czasu uzyskania wody czystej i wolnej od zapachu chloru. Czas trwania regeneracji ok. 1 tygodnia, koszt netto dla studni średnicy 80 cm ok. 2000 zł

Powrót do początku

Piezometry do monitoringu wód podziemnych

        Piezometry możemy wykonywać w trudnych warunkach terenowych na małych przestrzeniach, wykorzystując wiertnicę hydrauliczną na terenowym samochodzie Ułaz. Szybki postęp wiercenia gwarantuje krótkie terminy realizacji prac. Stosujemy filtry średnicy 100 mm z rur ciśnieniowych PCW z atestem do wód pitnych oraz najlepsze jakości siatek i obsypek filtracyjnych. Głowice piezometrów są wygodne w użyciu i gwarantują skuteczne zabezpieczenie przed zniszczeniem (podwójne zamknięcie, trwałość konstrukcji).

        Po odwierceniu i zafiltrowaniu piezometrów wykonujemy pompowanie oczyszczające stosując w razie konieczności specjalistyczne zestawy pompowe współpracujące z przenośnym agregatem prądotwórczym. Koszt wykonania piezometru od 190 do 300 zł za 1 m odwierconego i zafiltrowanego piezometru. Koszt głowicy zabezpieczającej piezometr ok. 450 zł.

Powrót do początku

Projekty, dokumentacje, ekspertyzy hydrogeologiczne, operaty wodnoprawne, projekty stref ochronnych ujęć wód podziemnych

        Posiadamy specjalistyczne uprawnienia wydane przez Centralny Urząd Geologii, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych, Okręgowy Urząd Górniczy umożliwiające nam opracowywanie w/w dokumentów i sprawowanie nadzoru geologicznego i technicznego nad prowadzonymi wierceniami i badaniami geologicznymi. Stosujemy nowoczesne metody i techniki komputerowe. Posiadamy własną dużą bazę danych geologicznych. Gwarantujemy terminową i dobrą jakość wykonywanych usług.

Ceny opracowań wymagają indywidualnych ustaleń w zależności od rodzaju i zakresu prac.

Powrót do początku

Zakład Usług Geologicznych i Ochrony Środowiska (NIP 813-109-89-37)
mgr inż Władysław Jastrząb  36-072 Świlcza 79a  woj. podkarpackie
telefon / fax 017-8560605  tel.kom.602872437 e-mail geowod@wp.pl/
http://geowod.webpark.pl
ostatnia aktualizacja strony 30 czerwca 2008